เงื่อนไขทั่วไปของเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้และลิขสิทธิ์

1 เงื่อนไขทั่วไปของการใช้

1.1 หน้านี้ระบุเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งการใช้ข้อมูลที่จัดไว้ในเว็บไซต์นี้ (“เงื่อนไขทั่วไปของการใข้”)

1.2 เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ (www.getprepd.org.au) โดยองค์การเอดส์แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียจำกัด (ABN 91 708 310 631) (“AFAO”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นเจ้าของและผู้ ดำเนินการ

1.3 โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด (รวมทั้งเงื่อนไขทั่วไปของการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว)

1.4 เราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เหล่านี้เมื่อใดก็ได้ คุณควรตรวจดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าคุณทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

2 เนื้อหาในเว็บไซต์

2.1 เราใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เราเสนอในเว็บไซต์นี้ถูกต้องตามวันที่ของการจัดพิมพ์ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความถูกต้อง เงินตรา หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดเสนอ

2.2 เราใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อเป็นประกันว่าคุณเข้า ถึงและใช้เว็บไซต์ของเราตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่รับ ประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากความผิดพลาด หรือข้อความที่เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์จะปลอดจากความผิดพลาด ไวรัส เวิร์ม หรือรหัสอันตรายอื่นๆ

2.3 การปรากฎของตัวอย่าง (โมเดล) บนเว็บไซต์ไม่ควรถือว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกทางเพศหรือสถานะเอชไอวีของพวกเขา หรือความรู้สึกทางเพศหรือสถานะเอชไอวีของเพื่อนๆ ครอบครัว หรือ ผู้คุ้นเคย ของเชา

2.4 ในขณะที่ข้อมูลด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่จัดไว้ในหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทบทวนด้านเทคนิกก่อนที่จะพิมพ์เผย แพร่ ข้อมูลอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดทางการพิมพ์รวมอยู่ด้วย เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในเนื้อ หาไม่ว่าเวลาใด นอกจากนั้น เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำด้านการแพทย์ และไม่ควรถือว่าเป็นตัวแทนคำแนะนำด้านการแพทย์และการบำบัดรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

2.5 AFAO ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการจัดหาข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ในระหว่างที่ข้อมูลอาจช่วยคุณในการตัดสินใจ แต่คุณไม่ควรปฏิบัติตามเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับคำปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะต่อสถาน การณ์ของคุณ

2.6 AFAO ไม่ขอแสดงตัวเป็นผู้แทน ผู้ให้ประกัน หรือ ผู้ให้คำแถลงใดๆ ว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เหมาะสมสำหรับจุดประสงค์หนึ่งใดโดยเฉพาะ การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงของผู้ใช้เอง และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการประเมินค่าเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเสรีของผู้ใช้เอง

2.7 ตามเท่าที่กฎหมายอนุมัติ ความรับผิดชอบทั้งหมดถูกกันออก ไปในกรณีเกี่ยวกับการสูญเสียใดๆ (รวมทั้งการสูญเสียโดยอ้อม) ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ (หรือการไม่สามารถใช้) เว็บไซต์นี้ หรือในฐานะเป็นผลที่ติดตามมาของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้จากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้

2.8 ไม่มีการรับประกันว่าการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์มั่นคงปลอดภัยโดยสิ้นเชิง แม้ว่าเราจะได้ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาย ใต้กฎหมาย เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาให้เราหรืออินพุตเข้ามาในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

3 ลิขสิทธิ์

3.1 เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปแบบ ภาพ ออดิโอและวิดีโอ ไฟล์, รหัส และ ข้อความ) อยู่ภายใต้ความครอบครองหรือใบอนุญาตของ AFAO เนื้อหาอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © AFAO 2019 นอกเสียจากว่ามีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

3.2 ในการรับรองความสำคัญพื้นฐานของข้อมูลและการศึกษาในการต่อต้านการระบาดของการติดเชื้อเอขไอวี/เอดส์ เอกสารที่ ผลิตออกมาอาจได้รับการผลิตได้ใหม่โดยไม่หวังผลกำไรเชิงพา ณิชย์ ส่วนตัว หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา โดยไม่คิดมูล ค่า ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • เนื้อหาที่ผลิตใหม่จะต้องประทับคำว่า AFAO และคำขอบคุณ AFAO ให้เห็นอย่างเด่นชัด รวมทั้งลิงค์กับ www.getprepd.org.au และ คำอ้างดังต่อไปนี้ “พิมพ์ซ้ำจาก (ชื่อของสิ่งพิมพ์) จัดพิมพ์โดยองค์การเอดส์แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย”
  • เนื้อหาที่พิมพ์ซ้ำจะต้องไม่กระทำในรูปแบบที่จะทำลายหรือลดชื่อเสียงของ AFAO หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า AFAO มีความเกี่ยวข้องกับ หรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับ บุคคลที่จัดพิมพ์ซ้ำซึ่งเนื้อหา และ
  • พิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำขึ้นใหม่อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3 เราทำงานใกล้ชิดกับคณะกรรมการ กลุ่มงาน องค์กรที่เป็นสมาชิกของเรา และกับองกรณ์ผู้แทนนานาประเภท (“ตัวแทน”) คำถามเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารซ้ำจากเว็บไซต์ของเราซึ่ง เป็นผู้จัดทำร่วมกับตัวแทนอื่นๆ หรือคำขอร้องเกี่ยวกับการสิทธิการผลิตใหม่ของเอกสารใดๆที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ทางการค้า จะต้องเสนอต่อ โดยตรงที่ enquiries@afao.org.au การจัดพิมพ์ใหม่ของงานดังกล่าว (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานชิ้นนั้น) โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอาจถูกถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คำถามเกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ของเราที่ , AFAO มิได้เป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต (กล่าวคือ เนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของเราตรงที่เราได้กล่าวถึงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์) ควรส่งตรงไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

3.4 นอกจากการใช้ใดๆ ที่ได้รับอนุมัติภายใต้พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 1968 (Cth) หรือภายใต้คำแถลงลิขสิทธิ์ สิทธิอื่นๆ อยู่ภายใต้การสงวน

4 เครื่องหมายการค้า

4.1 เว็บไซด์นี้รวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย คุณอาจไม่ใข้เครื่องหมายการค้าของเราในออสเตรเลียหรือในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า ยกเว้นการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราตามกฎหมาย

5 การเชื่อมโยงลิงค์

5.1 คุณสามารถลิงค์ไปยังหน้าใดก็ได้ของเว็บไซต์นี้ นอกเสียจากว่าคุณกระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดที่แสดงให้เห็นอย่างถูกต้องว่าลิงค์เชื่อมกับเว็บซ์ Get PrEP’D และไม่บิดเบือน หยาบคาย หรือ น่ารังเกียจ

6 คุกกี้และการค้นหาติดตาม

6.1 เราอาจใช้คุกกี้ในการระบุคอมพิวเตอร์ของคุณบนเซิฟเวอร์ของเรา ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้สามารถค้นหาติดตามการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ภายในขอบเขตที่คุกกี้อาจรวบรวมและเก็บรักษาข้อ มูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะถูกเรานำมาใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

6.2 คุณอาจตั้งเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ โปรดดูข้อมูลช่วยเหลือของคุกกี้ของคุณ เราสังเกตเห็นว่าคุกกี้ที่ปิดการใช้งานอาจจำกัดหน้าที่ต่างๆ ของเว็บไซต์ได้

7 เว็บไซต์บุคคลที่สาม

7.1 เว็บไซต์นี้อาจบรรจุลิงค์หรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่สุดในการทำให้มั่นใจว่าเราลิงค์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เราคิดว่ามีชื่อเสียงดี และดังนั้นจึงจะต้องบรรจุไว้ซึ่งข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้อง อย่าง ไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าข้อมูลนึ้ถูกต้อง ทันต่อเหตุ การณ์ หรือมีหลักฐานยืนยัน

7.2 เราไม่รับผิดชอบ (ไม่ว่าจะโดยขอบเขตใดต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ราคา หรือค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้น) สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่ลิขสิทธิ์หรือการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องเสี่ยงเอง

7.3 ลิงค์ใดๆ ก็ตามถูกตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และลิงค์เหล่านี้อาจไม่คงอยู่จนถึงปัจจุบันหรือได้รับการดูแล ข้อกำหนดของลิงค์เหล่านี้ต่อเว็บไซต์ภายนอกไม่ถือว่าเป็นการสลักหลังหรือแนะนำโดย AFAO

8 โซเชียลมีเดีย

8.1 นอกจากนั้นเรายังใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียหลายรายอีกด้วย (เช่น เฟซบุ๊คและยูทูป) (เว็บไซต์เติร์ดปาร์ตี้มีเดีย) เว็บไซต์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเราสงวนสิทธิที่จะยุติการใช้เว็บไซต์ใดๆ ได้ภายใต้ดุลยพินิจของเรา

8.2 การใช้เว็บไซต์เติร์ดปาร์ตี้มีเดียของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการใช้เฉพาะของเว็บไซต์ดังกล่าวเอง และหน้าและช่องของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นๆ อาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้ที่เพิ่มเติม

8.3 เราไม่จำเป็นต้องสลักหลัง สนับสนุน ยืนยัน หรือเห็นด้วยกับเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ โดยคุณ ผู้ใช้อื่นๆ หรือสมาชิกของเว็บ ไซต์เติร์ด ปาร์ตี้ มีเดียของเรา เนื้อหาใดๆ ที่อัพโหลดหรือส่งทางออนไลน์โดยคุณหรือผู้ใช้หรือสมาชิกอื่นๆ ถือว่าเป็นความคิดเห็นของคุณและผู้ใช้หรือสมาชิกนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องถือว่าเป็นความเห็นของเรา

9 การใช้เว็บไซต์ในทางมิชอบ

9.1 คุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนตัวต่อการใช้เว็บ ไซต์นี้อย่างผิดกฎหมาย

9.2 คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ขูด เก็บเกี่ยว หรือ ดู ข้อมูลใดๆ (รวมทั้งราคา) บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยการใช้เทคโน โลยีอัตโนมัติ คุณยินยอมต่อไปด้วยว่าคุณจะไม่เข้ามาแทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงกับการดำเนินงานของเว็บไซต์

9.3 หากคุณคิดว่าเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเหลื่อมล้ำสิทธิของคุณ โปรดติดต่อมาที่เราที่ enquiries@afao.org.au

10 ความเป็นส่วนตัว

10.1 เงื่อนไขทั่วไปของการใช้เหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน และควรนำมาอ่านรวมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

10.2 ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เรารวบรวมไว้ผ่านทางการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์นี้จะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11 กฎหมายที่บังคับใช้

11.1 เงื่อนไขของเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ในเครือ จักรภพแห่งออสเตรเลีย และคุณยอมอยู่ภายใต้อำนาจศาลชองรัฐนิวเซาธ์เวลส์โดยปราศจากเงื่อนไข

11.2 แม้ว่าเว็บไซต์ออสเตรเลียสามารถเข้าถึงได้จากนอกออส เตรเลีย เราไม่รับรองว่าเนื้อหาเป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุมัติ ถ้าคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากนอกออสเตรเลีย คุณ ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณแต่ผู้เดียว และต่อการพึ่งพาใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม 2019